Materiały

Materiały nieobecne na oficjalnej stronie Referendum lokalne UM Lublin

Urząd odmówił umieszczenia na stronie referendum własnych publicznych dokumentów planistycznych, żeby uniknąć posądzenia o stronniczość (zob. Materiały, których UM nie opublikował). Wśród nich są m.in.:

12. Szczególnym przykładem negatywnych skutków dla podstawowych zasad urbanistyki wyznaczających odpowiednie standardy życia w mieście, jest propozycja radykalnej zmiany planowanej funkcji byłego poligonu na Czechowie. Dotychczas obowiązująca koncepcja zagospodarowania tego terenu, utrzymywana w planie miasta od ponad 50 lat, wykorzystując jego unikatowe ukształtowanie krajobrazowe i walory ekologiczne, zakłada realizację tam głównego ogólnomiejskiego parku, ośrodka rekreacji, o dopełniających, w stosunku do Zemborzyc, walorach ekologicznych. Obszar ten jest uznawany – również w obecnie obowiązującym Studium za jeden z głównych wyznaczników tożsamości przyrodniczej i kulturowej Lublina. Koncepcję tę utwierdza i konkretyzuje obowiązujący plan miejscowy. Przy tym założeniu i świadomości społecznej powstawały północne dzielnice miasta – Czechów, Wieniawa i inne. Obecna propozycja Studium, przychylając się do wniosku właściciela terenu, wprowadza radykalną zmianę koncepcji. Jest to propozycja zaskakująca w warunkach znacznego nadmiaru już formalnie zdeterminowanych terenów mieszkaniowych i niedoboru w Lublinie większych parków (np. Park Ludowy zabudowywany, gdy w miastach polskich skupowana są tereny pod funkcje parkowe, m. in. w Krakowie). Propozycja powiększenia obszarów przeznaczonych do zabudowy w tym rejonie była ostro i wielokrotnie krytykowana przez Koreferenta. MKUA jest zgodna z Koreferentem w tej krytyce. Jedyną racjonalną drogą rozwiązania tego problemu jest utrzymanie rysunku i zapisu dotychczasowego planu miejscowego, a ew. kompromisem (rozumiejąc realia sytuacji) mógłby być zapis dopuszczający zmianę ustalonych w aktualnym planie„usług” na „usługi i mieszkania” tylko w pasie przy ul. Poligonowej (powstająca/planowana zieleń parkowa nie powinna być odcinana zabudową od otaczających dzielnic).

 • Ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin 2009 oraz Aneks z 2015 roku.
 • Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie (2011) oraz Aneks z 2014 roku.
 • Raport z inwentaryzacji przyrodniczej wąwozów przez zespół pod kierunkiem prof. Mariana Harasiumiuka z 2018 roku.
 • Stanowisko Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Lublina (27.07.2016) pt. „Jak odzyskać Górki Czechowskie?”):
 1. Górki Czechowskie są w obecnym kształcie niepowtarzalnym dobrem wszystkich mieszkańców, co zostało zapisane w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego i obowiązującym planie.
 2. Urząd Miasta wbrew własnym planom i interesowi obywateli pozwolił na przejęcie tego dobra przez prywatnego właściciela, którego zamierzenia są sprzeczne z powyższymi zapisami. W naszym interesie stoi więc naprawienie tej sytuacji, aby można było realizować miejskie plany wobec Górek.
 3. Propozycja obecnego właściciela terenu doprowadzi do likwidacji wspólnego dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny. Propozycja ta nie jest atrakcyjna dla miasta i jego mieszkańców, ponieważ miasto dysponuje nadmiarem terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w innych miejscach, a zabudowa Górek doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia tego terenu z korzyścią jedynie dla stosunkowo małej grupy beneficjentów.
 4. Odrzucenie tej propozycji i zgoda jedynie na realizacje obowiązującego planu jest fair wobec właściciela, ponieważ, kupując ten teren znał plan miejscowy, a ma do wyboru wiele innych terenów, aby prowadzić swoja działalność.

Podsumowując, zmiana planu dla Górek Czechowskich to dla dewelopera złoty interes. Ale brak zgody na tę zmianę, to taki sam złoty interes dla obecnego i przyszłych pokoleń wszystkich mieszkańców Lublina. Dlatego władze miasta powinny w tej sytuacji stać po ich stronie.

Echa w Polsce

Petycje Online – można podpisywać online:

Pliki

Posty z ważnymi opiniami:

Powody, aby głosować na NIE:

 1. NIE, bo zabudowa Górek będzie nieuczciwością wobec już mieszkających tam ludzi
 2. NIE, bo mogą być lepsze scenariusze
 3. NIE, bo nie chcemy kota w worku
 4. NIE, bo więc ludzi na tym straci niż zyska
 5. NIE, bo zabudowa Górek to 9 000 mieszkańców i 7 000 samochodów – nowa dzielnica!
 6. NIE, bo trzeba bronić gospodarki przestrzennej przed prywatyzacją
 7. NIE, bo Górki są terenem „chronionym przed urbanizacją”
 8. NIE, bo Lublin na Górkach bardziej potrzebuje terenu zielonego niż mieszkań
 9. NIE, bo zmiana planu pozbawi obecnych mieszkańców szansy na lepszy dostęp do usług
 10. NIE, bo Górki podlegają ochronie w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh)
 11. NIE, bo „Sorry Vinnetou, business is business”
 12. NIE, bo w obecnym kształcie Górki są unikalnym dobrem nas wszystkich
 13. NIE, bo tylko presja społeczna przynosi efekty

 

Ślimak Winniczek