Nieobiektywne i błędne scenariusze referendalne

Mieszkańcy komentują: scenariusze referendalne na stronie Urzędu Miasta nie informują o osiedlach, faworyzują wybór korzystny dla dewelopera i wprowadzają w błąd co do procedur planistycznych. Analiza porównawcza opisu konsekwencji wyniku na TAK i na NIE poniżej.

Scenariusz I – z wynikiem referendum na „TAK” :

Miasto będzie miało po raz pierwszy w historii – możliwość otrzymania na własność dużej części terenu Górek Czechowskich (ok. 75 ha). Przed pozyskaniem tego terenu przez Miasto, zostanie on zagospodarowany w formie parku naturalistycznego, co pozwoli na szybkie jego udostępnienie dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Dalsze utrzymanie tego terenu i obowiązki związane z ochroną przed degradacją (ochrona czynna) będą w gestii Miasta jako właściciela.

W odniesieniu do procedur planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym wynik „TAK” pozwoli na kontynuację procedury uchwalania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin. Projekt Studium UiKPZ bez zmian w rejonie „Górek Czechowskich” będzie przedłożony na sesję Rady Miasta Lublin.

Uchwalenie nowego Studium UiKZP pozwoli na wznowienie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze (w sposób respektujący odpowiedź wynikającą z referendum).

 

Scenariusz II – z wynikiem referendum na „NIE” :

Oznacza zachowanie dotychczasowych funkcji ustalonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan nie ulegnie zmianie.

Projekt studium będzie dostosowany do wyniku referendum – czyli w projekcie dokumentu Studium UiKPZ zostaną wprowadzone zmiany (w rejonie „Górek Czechowskich”).

Wynik „NIE” oznacza też, że teren zielony ZP – w dalszym ciągu pozostaje prywatny. Właściciel terenu nie ma obowiązku traktowania tego terenu jako ogólnodostępnego (udostępniania tego terenu publicznie). Można też, z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że teren ten będzie ulegał dalszej degradacji (jak przez ostatnie kilkanaście lat).

 

Scenariusz III – wymagany próg 30% frekwencji nie został osiągnięty – Referendum nieważne:

Decyzję w sprawie Górek Czechowskich podejmie Rada Miasta w formie uchwał dotyczących Studium UiKZP oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: http://www.lublin.eu – Scenariusze referendum

Analiza i wnioski:

 1. Żaden scenariusz nie odnosi się bezpośrednio do zabudowy mieszkaniowej, która jest kluczową częścią pytania referendalnego. Kwestia terenu zielonego i parku jest za to poruszana bezpośrednio i wielokrotnie. WNIOSEK: te cechy komunikatu powodują, że odbiorca nie ma szans na dowiedzenie się z niego o realnych zmianach, które na Górkach mogą nastąpić lub nie. Ergo, dyskwalifikuje to opisy scenariuszy jako obiektywne i rzetelnie informujące mieszkańców.
 2. Pierwszy akapit Scenariusza 2 zawiera dwie informacje o konsekwencjach przegłosowania referendum na NIE: 1) jego wynikiem jest utrzymanie obowiązującego planu; 2) Studium zostanie dostosowane do wyniku, czyli do obowiązującego planu. Jest to informacja myląca, ponieważ nie istnieje procedura planistyczna dopasowująca studium do planu. Tym bardziej mylące jest, opisywanie takiego działania jako konsekwencji osobistego głosowania w referendum. WNIOSEK: ten fragment scenariusza ukazuje mieszkańcom fałszywy obraz rzeczywistości.
 3. Korzystny dla dewelopera Scenariusz 1 otwiera zdanie o charakterze wartościującym sugerujące odbiorcy pozytywny odbiór treści – jedyne takie w scenariuszach. Jest ono prawdziwe, ale jego sens ma charakter tautologiczny; nic nie wnosi w tym sensie, że odnosi się do zdarzeń z natury rzeczy jednokrotnych podobnie jak w zdaniu „Miasto po raz pierwszy w historii wybudowało wiadukt nad skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Generała Ducha i Sikorskiego”. WNIOSEK: jedyną rolą tego zdania jest wzbudzanie aprobaty dla decyzji na TAK w referendum.
 4. W kontraście, niekorzystny dla dewelopera Scenariusz 2 zamykają jedyne w opisach scenariuszy dwa zdania przeczące, utrzymane w tonie ostrzeżeń. Pierwsze sugeruje możliwość decyzji dewelopera na niekorzyść mieszkańców (może ogrodzić Górki). Drugie dotyczy przypuszczenia z ukrytą tezą, że status Górek nie ulegnie zmianie oraz z subiektywną opinią, że przez ostatnie kilkanaście lat ulegają one degradacji. Zarówno teza, opinia jak przyczyny degradacji są dyskusyjne, ale zostały podane jako pewnik. WNIOSEK: zdania zamykające Scenariusz 2 nie są neutralne, lecz mają charakter opiniotwórczy i działanie zniechęcające do głosowania na NIE.
 5. Uzupełniając, Scenariusz 1 nie odnosi się do przypuszczalnych niekorzystnych konsekwencji wyboru na TAK, na podobnej zasadzie jak Scenariusz 2 robi to w odniesieniu do wyboru na NIE (np. że krajobraz się zmieni) i vice versa: Scenariusz 2 nie zawiera żadnego pozytywu (np. że realizacja planu zapewni obecnym mieszkańcom lepszy dostęp do usług). WNIOSEK: ta nierównowaga wskazuje na stronniczość opisów.
 6. Jeśli chodzi o Scenariusz 3, nie zostało wyjaśnione, dlaczego przy braku frekwencji plan ma zostać zmieniony i w jaki sposób. WNIOSEK: istnieją informacje, których Urząd Miasta nie chce ujawnić mieszkańcom.
 7. Nie zostały podane inne scenariusze, np. takie, że:
  • obowiązujący plan zostanie utrzymany, właściciel się zmieni i kolejny go zrealizuje
  • dojdzie do kompromisu co do zmiany planu wg propozycji Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zob. Materiały) i powstanie mało intensywna zabudowa mieszkaniowa na zachodnich wierzchowinach
  • nowy prezydent i nowa rada miasta podejmą decyzje o wykupie Górek

Podsumowując, można uznać, że scenariusze opisane na stronie Urzędu Miasta poświęconej referendum nie zachowują neutralności: faworyzują wybór na TAK (korzystny dla dewelopera) i deprecjonują wybór na NIE (niekorzystny dla dewelopera). Ponadto podają niepełną informację o skutkach głosowania (brak odniesień do osiedli mieszkaniowych lub zabudowy wg obowiązującego planu) a w kilku miejscach podają subiektywne opinie lub informacje wprowadzające w błąd.

Zobacz też: Materiały, których UM nie opublikował

 

Chomik Europejski, Dzięcioł Duży
Obraz na górze: kadr fot. aut. Gerd Altmann z Pixabay

Zrzut scenariusze