Materiały, których UM Lublin nie opublikował

Urząd odmówił umieszczenia na stronie referendum własnych publicznych dokumentów planistycznych, żeby uniknąć posądzenia o stronniczość (!). Obywatel poprosił Urząd o publikację miejskich dokumentów i opinii planistycznych dotyczących Górek Czechowskich mogących pomóc mieszkańcom odnieść się do pytania referendalnego. Urząd odmówił twierdząc, że naraziłoby to Gminę Lublin na zarzut braku obiektywizmu.

Z wnioskiem o publikację ww. materiałów na stronie z informacjami o referendum zwrócił się do Urzędu Miasta jeden z mieszkańców Czechowa. Poprosił o wypełnienie zapowiedzi, że na stronie tej znajdą się najważniejsze materiały i dokumenty pozwalające samodzielnie wyrobić sobie zdanie dot. głosowania w referendum. W odpowiedzi wystosowanej przez pana Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Miasta stwierdzono, że upublicznienie takich dokumentów byłoby ze strony gminy wyrazem braku obiektywizmu. Wniosek mieszkańca dotyczył także pokazania mieszkańcom opublikowania szeregu rysunków i opisów historycznych planów miejscowych, eksperty z zewnętrznych firm wykonywanych w 2014 i 2015 roku oraz wykonanej w 2018 roku inwentaryzacji chomika europejskiego. Wykaz wszystkich wnioskowanych dokumentów jest na stronie Lublinianin.pl

Wśród dokumentów, które nie zostały udostępnione mieszkańcom przez UM Lublin na oficjalnej stronie o referendum lokalnym (stan na 28.03.19, 10 dni przed referendum) są m.in. oficjalne dokumenty planistyczne, opracowania wykonane na zlecenie Urzędu Miasta lub opinie oficjalnych organów doradczych Ratusza:

  • Mapa z obowiązującego Studium z oryginalną legendą, na której Górki są opisane jako „teren chroniony przed urbanizacją” – jest ona udostępniona jedynie w pliku pdf na BIP-ie, natomiast bezpośrednio na stronie widać mapę z inną legendą, bez ww. sformułowania. Ponadto nie udostępniono bezpośrednio na stronie wypisów z tekstu Studium dotyczących Górek. Z oryginalną mapą i wypisami można się zapoznać tutaj: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Różnica między udostępnioną mapą z podmienioną legendą i oryginalną mapą (legenda przybliżona została do Górek):

12. Szczególnym przykładem negatywnych skutków dla podstawowych zasad urbanistyki wyznaczających odpowiednie standardy życia w mieście, jest propozycja radykalnej zmiany planowanej funkcji byłego poligonu na Czechowie. Dotychczas obowiązująca koncepcja zagospodarowania tego terenu, utrzymywana w planie miasta od ponad 50 lat, wykorzystując jego unikatowe ukształtowanie krajobrazowe i walory ekologiczne, zakłada realizację tam głównego ogólnomiejskiego parku, ośrodka rekreacji, o dopełniających, w stosunku do Zemborzyc, walorach ekologicznych. Obszar ten jest uznawany – również w obecnie obowiązującym Studium za jeden z głównych wyznaczników tożsamości przyrodniczej i kulturowej Lublina. Koncepcję tę utwierdza i konkretyzuje obowiązujący plan miejscowy. Przy tym założeniu i świadomości społecznej powstawały północne dzielnice miasta – Czechów, Wieniawa i inne. Obecna propozycja Studium, przychylając się do wniosku właściciela terenu, wprowadza radykalną zmianę koncepcji. Jest to propozycja zaskakująca w warunkach znacznego nadmiaru już formalnie zdeterminowanych terenów mieszkaniowych i niedoboru w Lublinie większych parków (np. Park Ludowy zabudowywany, gdy w miastach polskich skupowana są tereny pod funkcje parkowe, m. in. w Krakowie). Propozycja powiększenia obszarów przeznaczonych do zabudowy w tym rejonie była ostro i wielokrotnie krytykowana przez Koreferenta. MKUA jest zgodna z Koreferentem w tej krytyce. Jedyną racjonalną drogą rozwiązania tego problemu jest utrzymanie rysunku i zapisu dotychczasowego planu miejscowego, a ew. kompromisem (rozumiejąc realia sytuacji) mógłby być zapis dopuszczający zmianę ustalonych w aktualnym planie„usług” na „usługi i mieszkania” tylko w pasie przy ul. Poligonowej (powstająca/planowana zieleń parkowa nie powinna być odcinana zabudową od otaczających dzielnic).

  • Ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin 2009 oraz Aneks z 2015 roku.
  • Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie (2011) oraz Aneks z 2014 roku.
  • Raport z inwentaryzacji przyrodniczej wąwozów przez zespół pod kierunkiem prof. Mariana Harasiumiuka z 2018 roku.
  • Stanowisko Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Lublina (27.07.2016) pt. „Jak odzyskać Górki Czechowskie?”):
  1. Górki Czechowskie są w obecnym kształcie niepowtarzalnym dobrem wszystkich mieszkańców, co zostało zapisane w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego i obowiązującym planie.
  2. Urząd Miasta wbrew własnym planom i interesowi obywateli pozwolił na przejęcie tego dobra przez prywatnego właściciela, którego zamierzenia są sprzeczne z powyższymi zapisami. W naszym interesie stoi więc naprawienie tej sytuacji, aby można było realizować miejskie plany wobec Górek.
  3. Propozycja obecnego właściciela terenu doprowadzi do likwidacji wspólnego dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny. Propozycja ta nie jest atrakcyjna dla miasta i jego mieszkańców, ponieważ miasto dysponuje nadmiarem terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w innych miejscach, a zabudowa Górek doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia tego terenu z korzyścią jedynie dla stosunkowo małej grupy beneficjentów.
  4. Odrzucenie tej propozycji i zgoda jedynie na realizacje obowiązującego planu jest fair wobec właściciela, ponieważ, kupując ten teren znał plan miejscowy, a ma do wyboru wiele innych terenów, aby prowadzić swoja działalność.

Podsumowując, zmiana planu dla Górek Czechowskich to dla dewelopera złoty interes. Ale brak zgody na tę zmianę, to taki sam złoty interes dla obecnego i przyszłych pokoleń wszystkich mieszkańców Lublina. Dlatego władze miasta powinny w tej sytuacji stać po ich stronie.

Na uwagę zasługuje argumentacja zastosowana przez pana Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Miasta w uzasadnieniu odmowy udostępnienia ww. dokumentów:

Odmowa nastąpiła na podstawie subiektywnego przypisania przez urzędnika autorowi prośby intencji promowania na stronie Urzędu własnych opinii:

W Pana ocenie, opublikowanie wybranych przez Pana materiałów i informacji przyczyni się do tego: „by bojkot lub udział mieszkańców Lublina w referendum lokalnym, mającym rozstrzygnąć o przyszłości Górek Czechowskich, nie był jak
gra w Lotto, czy też rosyjska ruletka”. Tak sformułowany postulat w zestawieniu z przywołanym przez Pana przepisem art. 28 ust. ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) pozwala na stwierdzenie, że istotą Pana działania zainicjowanego w przedmiotowym piśmie jest zaprezentowanie Pana poglądów i stanowiska w sprawie poddanej pod referendum lokalne mające się odbyć w dniu 7 kwietnia 2019 r.

Autorowi chodziło o to, aby zachowanie obywatela wobec referendum nie było kwestią przypadku, lecz opierało się na jak najlepszym rozeznaniu sprawy. Jest to zgodne z  Rozdziałem 6 Artykułu 28  Ustawy o referendum lokalnym (stan prawny aktualny na dzień 20.03.2019) pt. „Kampania referendalna”, który brzmi:

Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum.

Autor działał więc ze słusznych pobudek, prosząc Urząd o spełnienie ustawowego celu, czyli wyjaśnienia „istoty problemu rozstrzyganego w referendum”, co w tym przypadku oznacza wyczerpujące opisanie statusu i stanu przyrodniczego i krajobrazowego Górek Czechowskich. Tym bardziej, że nie chodziło o udostępnienie treści stworzonych na potrzeby referendum lecz publicznie znanych opracowań stworzonych, w tym dokumentów własnych Urzędu Miasta.

Odmówienie przez Sekretarza Miasta spełnienia ww. prośby obywatela należy więc uznać za nieuprawnioną i stojącą w sprzeczności z Ustawą o referendum lokalnym.

Czym kieruje się Gmina Lublin w publikowaniu treści na stronie referendum, jeżeli prośbę obywatela o dodanie tam dokumentów dotyczących sprawy, aby decyzja mieszkańca nie była „jak gra w Lotto, czy też rosyjska ruletka”, traktuje jako próbę agitacji?

Na temat posądzeń o stronniczość zobacz też: Nieobiektywne i błędne scenariusze

 

Chomik Europejski, Dzięcioł Duży
Obraz na górze: kadr fot. aut. Stefan Schweihofer z Pixabay