Referendum zgodne z ustawą o referendum?

Ustawa o referendum lokalnym nie wspomina, aby firmy komercyjne mogły prowadzić agitację referendalną. Ponadto, ustawa wymaga, aby rozstrzygnięcie mieściło się w kompetencjach organizatora, a przecież przekazanie terenu przez właściciela mieści się tylko w kompetencjach właściciela. Co mówi Ustawa o referendum lokalnym (stan prawny aktualny na dzień 20.03.2019):

  1. Art. 2 Istota referendum. W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę: […] 2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki
  2. Rozdział 6, Artykuł 28, Kampania referendalna. Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum.

Ad. 2. Ustawa zawiera zamknięta listę podmiotów o charakterze publicznym, które mogą brać udział w kampanii referendalnej. Kampania jest prowadzona przez prywatną firmę, czego ustawa nie przewiduje.

Ad. 1 W zakresie kompetencji organizatora referendum leży jedynie

  • przyjęcie darowizny od dewelopera lub
  • przedstawienie mu takiej propozycji do negocjacji.

Pytanie referendalne nie wspomina nic o istnieniu żadnej notarialnej deklaracji dewelopera, że przekaże teren po pozytywnym wyniku referendum. Mieszkańcy wiedzą tylko o jego medialnych deklaracjach. Pytanie referendalne nie informuje uczestników, że przedmiotem głosowania jest tylko zgoda na ewentualne podjęcie negocjacji „zmiana planu w zamian za park i teren”. Negocjacje nie dają gwarancji, że ich wynik będzie zgodny z warunkiem wymienionym w pytaniu, dlatego pytanie nie odzwierciedla stanu faktycznego sprawy.

Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin.

Oświadczenie Towarzystwa dla Natury i Człowieka, z którego pochodzi powyższy kadr obrazka:

 

Dzięcioł Duży