Jak wyjść z impasu w sprawie Górek?

Obrońcy Górek chcą konstruktywnego wyjścia z impasu Górek Czechowskich. Chcą, aby Górki lepiej służyły wszystkim mieszkańcom, były lepiej dostępne i jeszcze piękniejsze, ale bez niszczenia ich unikalnego charakteru. Aby zostały zagospodarowane według od dawna wyznaczonych kierunków rozwoju Lublina, zgodnie z przepisami i zasadami ładu przestrzennego. Oraz aby odpowiadały na najnowsze wyzwania stojące przed miastami takie jak ocieplanie klimatu i zanieczyszczenie środowiska.

Istnieje wiele pomysłów na ich przyszłość. Łączy je trzymanie się obowiązującego Studium lub planu zagospodarowania, który właściciel zaakceptował, kupując teren. Elementem, który się w nich powtarza, jest naturalistyczny park krajobrazowy na wzór podobnych miejsc w miastach Europy Zachodniej. Aby było to możliwe, ingerencja zabudowy powinna być tak mała, jak to tylko jest możliwe do osiągnięcia lub po prostu żadna, jak chce tego obowiązujące Studium (Studium: Górki mają być chronione przed urbanizacją)

Wybór najlepszego z tych pomysłów zależy od przeprowadzenia rzetelnej analizy faktów na temat Górek i szczerej, solidnej rozmowy.

  • Warunkiem nieodzownym do tej rozmowy jest wyłączenie terenu Górek z aktualnej procedury uchwalania Studium, aby nie działać pod presją, że trzeba uchwalić Studium ze zmianami korzystnymi dla dewelopera, bo inni też czekają na swoje.
  • Pierwszym jej celem powinno być opisanie na podstawie oficjalnych dokumentów, jaki mamy interes w Górkach jako wspólnota mieszkańców Lublina dziś i w przyszłych pokoleniach.
  • Drugim celem powinno być wyjaśnienie pozostałych wątpliwości dotyczących Górek i uzgodnienie faktów, do których musimy się wspólnie odnosić, a także – jeśli trzeba – uzgodnienie protokołu rozbieżności.
  • Trzecim celem powinien być plan edukacji mieszkańców na temat tych wszystkich ustaleń jako warunek wynikający bezpośrednio z zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

W tym momencie taki dialog nie istnieje. Główny głos ma deweloper i jego sojusznicy. Czynniki oficjalne usiłowały milczeć na ten temat.  Z komunikatów medialnych mieszkańcy zrozumieli, że władze sprzyjają deweloperowi. Prośby o spotkania merytoryczne trwały miesiącami i kończyły się na zamykaniu tematu. Obrońcy Górek próbują ten dialog prowadzić, skupiając się na edukacji mieszkańców. Są to działania społeczne, podejmowane w czasie wolnym, przy ograniczonych możliwościach czasowych, technicznych i finansowych. Dlatego proszą o życzliwość, kredyt zaufania, zrozumienie, poparcie i wszelką pomoc.

 

Zwierzęta Górek Czechowskich